TDS-TECHNIK

Detailné informácie

www.tds-technik.cz

Strojárska nadstavba TDS-TECHNIK - programový komplet pre konštruktérov a projektantov. Jedná sa o systém členený do niekoľkých modulov, ktoré je možné využívať buď samostatne alebo v kombinácii s ostatnými modulmi. Bol vyvinutý v spolupráci s radom strojárskych firiem na základe skúseností z používania programu v praxi.

Modul Tabuľky

K dispozícii sú strojárske nadstavby (2D alebo 3D) pre:

 • SolidWorks,
 • Solid Edge,
 • NX,
 • AutoCAD a AutoCAD LT,
 • BricsCAD,
 • ZWCAD,
 • progeCAD,
 • 4MCAD,
 • DraftSight,
 • DesignCAD.


Tabuľky

Program slúži pre využitie dodávanej databanky noriem. Databanka obsahuje rozsiahly sortiment normalizovaných strojných súčastí (spoj. materiál, reťaze, laná, ložiská, ...), potrubí a armatúr, hutných polotovarov a výrobkov z ocelí i neželezných kovov, výrobky z plastov, zvárací materiál a ďalšie súčasti spracované podľa noriem STN, ČSN a katalógov výrobcov a vybrané normalizované súčasti podľa noriem DIN.

Každá súčasť obsahuje tabuľky rozmerov všetkých veľkostí, údaje o materiálu a prevedení, prípadne ďalšie informácie (doporučené použitie, súvisiace normy atd.). Program umožňuje prezerať databanku noriem a v spolupráci s ďalšími modulmi tiež priame vkladanie vybraných hodnôt do kusovníkov (modul Kusovník) alebo vykreslení súčasti do výkresu (skrutky, matice, podložky, perá, čapy, ložiská, profily KR, 4HR, 6HR, L, I, U, T, ...). Pri zadávaní údajov program automaticky kontroluje správnosť údajov a minimalizuje tak možnosť chyby. Po zadaní dielu a vybraní rozmerov je automaticky určená hmotnosť súčasti.

Modul Výpočty Pri výbere požadovanej súčasti môžete využiť interaktívneho výberu podľa zaradenia do skupín a podskupín, program obsahuje tiež funkcie pre ľahké vyhľadávanie požadovanej súčasti podľa čísla (napr. ”64 3212”) alebo podľa názvu normy (napr. všetky ”ložiska”). Okrem uvedených možností môžete využiť tiež prehľad posledných vybraných súčastí.


Strojírenské výpočty

Tento modul poskytuje pevnostnú kontrolu základných strojných súčastí (kliny, perá, skrutky, matice, čapy, kolíky, nity, laná, remene, reťaze, ozubené kolesá), výpočet trvanlivosti valivých ložísk, normalizovaný výpočet pružín a výpočet staticky určitých i neurčitých nosníkov. Pre súčasť vybranú z databanky noriem (modul Tabuľky) sa zobrazí schéma zaťaženia v konštrukčnom uzle, podľa ktorého zadáte vstupné hodnoty.

Na základe výpočtu môžete uskutočniť nasledujúce operácie:

 • protokol o výpočte vytlačiť na tlačiareň alebo uložiť do textového súboru vo formáte ASCII alebo RTF,
 • zaradiť súčasť do kusovníka (v spolupráci s modulom Kusovník),
 • vykresliť súčasť do výkresu (v spolupráci s modulom CAD).
Program vás informuje nielen o tom, či kontrolovaná súčasť vyhovuje, ale tiež ponúka optimalizované riešenie vyhovujúce zvoleným zaťažujúcim hodnotám.


Kusovník

Tento modul umožňuje ľahké vytváranie kusovníkov. Môžete použiť nielen základný tvar plne vyhovujúci platným normám pre popisové polia a kusovníky, ale môžete definovať iný tvar kusovníkov podľa požiadaviek konštrukčnej praxe. Hlavné možnosti tohoto modulu:

  Modul Kusovník
 • nadefinovanie vlastných tvarov kusovníka: zmena šírky, označenia a poradia stĺpcov ako i rušenie a pridávanie stĺpcov, môžete si tiež nadefinovať svoj tvar výpisu (až trojriadkový výpis jednej pozície kusovníka).
 • výber normalizovaných dielov z integrovanej databanky (modul Tabuľky),
 • zadávanie ľubovoľných nenormalizovaných dielov.
 • vkladať do pozíc kusovníka diely priamo z ľubovoľne veľkej externej databázy vo formáte DBF (Váš podnikový sklad, cenník, zoznam špeciálnych materiálov, ...). Môžete si sami nadefinovať, ktoré položky (polia) Vašej databázy budú do kusovníkov vkladané (Skladové číslo, Názov, Materiál, ...).
 • ľahká modifikácia už vytvorených kusovníkov.
 • triedenie a prečíslovávanie pozíc podľa radov kritérií.
 • súčet hmotností kusovníkov.
 • vykreslenie a začlenenie pečiatky priamo do výkresov.
 • export dát do DBF, HTML, XML, MS Office, OpenOffice, LibreOffice...


Zostava

Jedná sa o programový modul, ktorý priamo nadväzuje na modul Kusovník. Jeho poslaním je predovšetkým ušetriť Váš čas pri spracovaní väčších konštrukčných celkov, ktoré okrem hlavnej zostavy obsahujú napríklad i niekoľko sto podzostáv. Základné funkcie sú nasledujúce:

 • ku zvolenej hlavnej zostave priradí všetky súvisiace podzostavy s voliteľnou kontrolou ich úplnosti. Vzťah podzostáv je možné zobraziť a vytlačiť v prehľadnom stromovom tvare.
 • zostaví a roztriedi zoznamy všetkých položiek celej zostavy, pritom zlúči rovnaké položky a vypočíta (kumuluje) počty kusov. Zároveň uskutoční kontrolu správnosti vložených údajov.
 • vypíše zoznamy zostavených položiek, podzostáv, výrobných výkresov na obrazovku, tlačiareň alebo do súboru.
 • vytlačí všetky kusovníky príslušné k danej hlavnej zostave.Informace Veľa ďalších informácií o produkte TDS-TECHNIK nájdete na českých stránkach:


Späť na začiatok stránky

Domovská stránka
Detailné informácie | Predajcovia | Technická podpora