TDS-TECHNIK

Popis nadstavby pro DesignCAD

www.tds-technik.cz
DesignCAD 3D MAX

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem DesignCAD. Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které Vám výrazně ulehčí tvorbu výkresové dokumentace.

Nadstavba spolupracuje se systémy DesignCAD 3D MAX a DesignCAD Express v aktuální verzi i s předchozími verzemi.


Knihovna normalizovaných prvků

TDS-Tabulky

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, hutních profilů a dalších prvků, které snadno vyberete a umístíte do výkresu ve zvoleném 2D pohledu, případně v řezu. Vykreslovat můžete i řadu normalizovaných prvků, jako díry pro šrouby, T-drážky apod. V databázi dále najdete také potrubí a armatury, výrobky z plastů, svařovací materiál, materiálové listy a další informace zpracované podle vybraných norem ČSN, DIN a katalogů výrobců. V počtu takto zpracovaných normalizovaných prvků se jedná o vůbec nejrozsáhlejší databázi dílů na trhu!

Ke každé součásti jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, údaje o materiálu a provedení, případně další informace (doporučené použití, poznámky k tabulkám apod.). Pro snadnou orientaci je doplněn příslušný obrázek dílu včetně kót.

K jednotlivým typům součástí si můžete vkládat a dopisovat také vlastní libovolné textové poznámky. Ty se pak budou zobrazovat spolu s dalšími výše uvedenými informacemi. Navíc můžete podle textu v těchto poznámkách díly vyhledávat.

Při výběru požadované součásti můžete využít interaktivního výběru podle zařazení do skupin a podskupin, program obsahuje rovněž funkce pro snadné vyhledávání požadované součásti podle čísla odpovídající normy (např. "42 5510") nebo podle textu v názvu součásti (např. všechna "ložiska"). Kromě uvedených možností lze využít také přehledu posledních vybraných součástí.

Pro pohodlnější práci s rozsáhlou databází je k dispozici funkce pro označení oblíbených součástí. Naopak kategorie dílů, se kterými nechcete pracovat ("armatury", "lana", "řetězy" apod.), můžete ze seznamu vyřadit.

Program TDS-TECHNIK nabízí další využití této knihovny. Kromě zmiňovaného vykreslování dílů do výkresu můžete databázi využít jako zdroj informací místo klasických knižních tabulek. Údaje z jsou využívány i v pevnostních výpočtech a při tvorbě kusovníků.

Strojírenské výpočty

TDS-Výpočty

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj.

Po zadání vstupních údajů (typ a velikost součásti, materiál, zatížení v konstrukčním uzlu, apod.) se objeví výsledky výpočtu. Ty lze formou přehledné výpočtové zprávy vytisknout na tiskárnu nebo uložit do textového souboru. Text můžete také přenést přímo do svého textového dokumentu (např. do aplikací Microsoft Word, OpenOffice nebo LibreOffice) a pak libovolným způsobem zpracovat. Výpočtovou zprávu je možné zobrazit a vytisknout v několika jazycích: česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky. Výpočet rozvinů

Na základě zadaných hodnot vás program informuje nejen o tom, zda kontrolovaná součást vyhovuje, ale nabízí také optimalizované řešení vyhovující zvoleným zatěžujícím hodnotám.

Některé typy výpočtů umožňují vykreslit vypočtenou součást do výkresu (ozubená kola, pružiny, rozviny apod.).

V nadstavbě TDS-TECHNIK najdete také program pro výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů pro potrubí ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech. V nabídce jsou nejčastěji používané tvary (roura, válcová nebo kuželová roura s válcovou odbočkou, válcová roura rozvětvená ve tvaru Y, válcová nebo čtyřhranná roura s válcovou nebo čtyřhrannou odbočkou, přechod čtyřhranná roura - válcová roura, kuželové segmentové koleno, kompenzátor aj.). Po zadání rozměrů program vypočte rozvinuté díly výchozího pláště, které je možné vložit do výkresu. To je možné doplnit tabulkou obrysových souřadnic, kterou lze přenést např. do Microsoft Excelu, OpenOffice nebo LibreOffice.

Kusovníky

Dialog pro vykreslení kusovníku do výkresu

Program TDS-TECHNIK nabízí řadu funkcí pro vytváření a zpracování kusovníků.

Můžete použít nejen některý z nabízených tvarů plně vyhovujících platným normám pro popisová pole a kusovníky, ale můžete též definovat vlastní tvar kusovníků podle požadavků konstrukční praxe. Otevřenost programu TDS-TECHNIK se vyznačuje také tím, že lze data z kusovníků ukládat do standardních databázových souborů (DBF, CSV, XML, aj.), které pak využijete v dalších aplikacích, jako např. Microsoft Excel nebo váš podnikový systém TPV. Program nabízí nástroje pro přímé vložení dat do Microsoft Excelu, Microsoft Wordu, OpenOffice a LibreOffice. Přes schránku můžete data přenést také do dalších aplikací. Program také nabízí uložení kusovníku do formátu HTML, díky kterému si obsah můžete prohlížet v libovolném internetovém prohlížeči.

TDS-TECHNIK vygeneruje kusovník na základě normalizovaných součástí, které jsou vykresleny do výkresu. Do kusovníku můžete doplnit také informace o vlastních dílech. Při tvorbě kusovníku je opět k dispozici databáze normalizovaných prvků, kde můžete vybírat a dosazovat do kusovníku řadu dalších položek, jako např. svařovací elektrody. Takto vytvořený kusovník můžete dále pohodlně upravovat, třídit a přečíslovávat. Program za vás také spočítá celkovou čistou nebo hrubou hmotnost. Ke kusovníku můžete navíc připojit různé poznámky a pokyny pro výrobu nebo montáž. Hotové kusovníky program podle vaší volby vytiskne na samostatné listy, nebo je spolu s rámečkem a razítkem vykreslí do výkresu. K dispozici máte pestrou škálu voleb, které ovlivňují vzhled těchto výstupů. TDS-Kusovník

Při tvorbě kusovníků lze využít vaší skladové nebo jiné databáze (ceníky, katalogy), a to ať už lokální ve standardních databázových formátech, nebo ze sítě přes SQL. Můžete z ní pohodlně vybírat požadované položky a ty potom vkládat do kusovníku. Pro usnadnění práce s rozsáhlými databázemi jsou k dispozici funkce pro filtrování a vyhledávání podle mnoha kritérií.

Sestavy

Součástí kompletu TDS-TECHNIK je také silný nástroj pro analýzu sestav. S jeho pomocí výrazně ušetříte svůj čas při zpracování větších konstrukčních celků, které kromě hlavní sestavy obsahují třeba i několik set podsestav.

Program automaticky rozpozná vztahy mezi hlavní sestavou a souvisejícími podsestavami. Zároveň provede kontrolu správnosti vložených údajů. Vzájemné vazby se zobrazí v přehledném stromovém tvaru. Program také sestaví a setřídí seznamy všech položek celé sestavy, přitom sloučí stejné položky a vypočítá (kumuluje) množství jednotlivých položek. Stejně tak, jako u samostatných kusovníků, je možné i tyto informace uložit do standardního databázového souboru a dále použít v jiných aplikacích. Mimoto Vám program nabídne seznam použitých sestavných a výrobních výkresů.

Převody jednotek

Užitečnou doplňkovou pomůckou je program pro převádění jednotek různých fyzikálních veličin.

Program pro převod technických jednotek umožňuje převádět hodnoty mezi metrickými, angloamerickými a dalšími vybranými jednotkami (včetně historických) pro délku, plochu, objem, hmotnost, hustotu, sílu, práci, výkon, rychlost, tlak, teplotu, rovinný úhel, jas aj. Převody jednotek

K dispozici jsou zde také základní údaje o mezinárodní soustavě jednotek SI, používané násobky a díly (předpony) apod.

V programu dále najdete převod mezi číselnými soustavami používanými ve výpočetní technice (desítková, hexadecimální a binární), ale můžete si převést třeba i letopočet z římské soustavy na naší desítkovou.

Tolerance ISO

Součástí programu TDS-TECHNIK je nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO.

Umí zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, určí typ uložení a maximální a minimální přesah nebo vůli pro zadané uložení, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Kromě toho dokáže najít nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle nebo přesahy.

Uživatelské přizpůsobení

Strojírenská nadstavba TDS-TECHNIK byla navržena tak, aby široká škála nabízených funkcí nebyla na úkor snadnosti ovládání. Všechny parametry nadstavby jsou předvoleny tak, aby s ní bylo možné pracovat ihned po instalaci. Současně však bylo pamatováno i na možnost uživatelského přizpůsobení. Snadno nastavíte, do jakých vrstev nebo jakými barvami se mají vykreslovat jednotlivé typy čar normalizovaných součástí, jak se má vykreslovat kusovník apod. Přizpůsobit si můžete i vlastní vzhled aplikace. Nastavíte si rozmístění a velikost oken, tvar a velikost písma používaného v tabulkách a dalších výpisech, zvolíte si, zda chcete zobrazovat stavový řádek nebo panel s nástroji. Možnosti přizpůsobení najdete spolu s dalšími informacemi v uživatelské příručce a v nápovědě.Popis odpovídá plnému rozsahu programu, který je prodáván pod označením TDS-TECHNIK Komplet.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění.


Informace Bližší informace o aktuální verzi produktu DesignCAD získáte zde.

TDS-TECHNIK pro DesignCAD
Novinky | Popis | Ceník | Přehled funkcí sad a modulů | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora